Skip to main content

WIJ DOEN DINGEN BELEVINGEN INNOVATIES AUGMENTED REALITY RETAIL OPLOSSINGEN INTERACTIEVE INSTALLATIES ARTIFICIAL INTELLIGENCE VIRTUAL REALITY CAMPAGNES INTERACTIE ONTWERP APP DEVELOPMENT CONCEPTING MAGIE ILLUSTRATIE BETOVERINGEN BIG DATA ALLES WAT NOG NIET BESTAAT

Disclaimer

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Deze website is eigendom van Wijdoendingen B.V.

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website:

www.wijdoendingen.nl
Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Wijdoendingen of rechthoudende derden.

Gebruik van de Wijdoendingen-website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Wijdoendingen zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Wijdoendingen niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Wijdoendingen garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Wijdoendingen wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten.

Wanneer Wijdoendingen links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Wijdoendingen worden aanbevolen. Wijdoendingen aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Wijdoendingen niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Wijdoendingen behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wijdoendingen of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Wijdoendingen behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

VISIE

Inspireren, creëren & verrassen
Wij maken belevingen met maatschappelijke impact
Wij pionieren & innoveren
Wij bieden een totaaldienst: van concept tot realisatie